+370 526 51061  |  +370 610 18387
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 49.99EUR
info@etimarkas.lt  |  Kirtimų g. 51, Vilnius

1.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

 

1.2. Pardavėjas asmens duomenis renka, tvarko ir saugo vadovaudamasi šiomis Pirkimo –  pardavimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais. Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius  teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos veiklos vykdymui (klientų užsakymų priėmimui , vykdymui, garantiniam aptarnavimui ir pan.).

 

1.3. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko tokiais tikslais: (i) elektroninės prekybos tikslu: siekiant identifikuoti Pirkėją, vykdyti prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje veiklą, apdoroti Pirkėjo užsakymus, išrašyti Pirkėjui finansinius dokumentus, pristatyti prekes, teikti garantines paslaugas, atlikti pinigų grąžinimą ar prekių keitimą, spręsti su Pirkėjo atliktu pirkimu susijusias problemas, vykdyti kitus Pardavėjo įsipareigojimus (detaliau – Pirkimo pardavimo taisyklių 1.5. punktas), (ii) tiesioginės rinkodaros tikslu (detaliau – Pirkimo pardavimo taisyklių 1.6. punktas), (iii) teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu.

 

1.4. Pirkėjui pateikus užsakymą įsigyti prekę ar (ir) užsiregistravus Parduotuvėje, laikoma, kad jis: (i) sutiko pateikti savo asmens duomenis, (ii) sutiko su Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir jose nurodyta asmens duomenų apsaugos politika, (iii) neprieštarauja, kad Pardavėjas Pirkėjo asmeninius duomenis tvarkytų šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

 

1.5. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, adresą (jei Pirkėjas nurodo adresą prekių pristatymo formoje). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę ir saugomi visą garantinio aptarnavimo laikotarpį. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami.

 

1.6. Pardavėjas asmens duomenis tvarko  tiesioginės rinkodaros tikslu, kai Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas ir prekes  registracijos formoje nurodytu Pirkėjo elektroniniu paštu ir (ar) SMS žinute.

 

1.7. Pardavėjas asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Pirkėjo (jam prisiregistravus internetinio puslapio kliento paskyroje, inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį). Pirkėjas registracijos ir (ar) pirkimo metu privalo nurodyti teisingus asmens duomenis. Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

 

1.8. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Pirkėjas taip pat privalo rūpintis savo duomenų saugumu ir (ar) slaptumu. Už nepilnamečių asmenų elgesį ir (ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai.

 

1.9. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis. Pirkėjas yra informuojamas, kad jis turi šias teises:

 

1.9.1. Bet kada keisti ir (ar) atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, taip pat panaikinti savo registraciją. Tokiu atveju Pirkėjo paskyra yra panaikinama, o registracijos duomenys ištrinami;

 

1.9.2. Pirkėjas, pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatų;

 

1.9.3. kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytas teises;

 

1.9.4. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu ir (ar), elektroniniu paštu, kuriuo registravosi internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę.

 

1.10. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis. Tačiau kai asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant identifikuoti Pirkėją sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais, nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi Pirkimo pardavimo taisyklėse nurodytais tikslais, Pardavėjas negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

 

1.11. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti el. paštu.

 

1.12. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar (ir) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.

 

1.13. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

 

1.14. Su tvarkomais asmens duomenimis susiję paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti pateikiami Pardavėjo nurodytu el. paštu.

 

1.15. Paklausimai, pretenzijos ir kita informacija turi būti formuluojami taip, kad Pardavėjas galėtų identifikuoti Pirkėją. 

Krepšelis

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Tęsti apsipirkimą